Příspěvek na péči o osobu blízkou

Příspěvek na péči o osobu blízkou

Sociální dávka nazvaná příspěvek na péči o osobu blízkou slouží k úhradě nákladů spojených s péči jiné osoby v případě, že žadatel není schopen se o sebe postarat sám. Výše tohoto příspěvku se liší podle stupně závislosti žadatele, ale ovlivnit ho může i špatná finanční situace v rodině osoby pečující.

Vznik nároku na příspěvek na péči o osobu blízkou má oporu v zákoně č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Finanční prostředky je možné použít pro úhradu péče osobu blízkou buď od pečovatelských organizací zaregistrovaných u úřadu sociálních služeb MPSV nebo na pokrytí nákladů, které vznikly osobě pečující z rodinného kruhu.

Příspěvek na péči o osobu blízkou

Příspěvek na péči o osobu blízkou má velmi široké použití. Jako osobu blízkou je možno uznat nejenom manžele nebo rodiče, ale také sourozence, zetě, snachy a to kteréhokoliv z manželů.

Příspěvek na péči o osobu blízkou – stupně závislosti

Výše příspěvku se odvíjí od tzv. stupně závislosti. Ten je posuzován podle počtu životně nutných úkonů, se kterými potřebuje pobírající osoba pomoci. Posuzována je mimo jiné mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost.

Měli byste vědět:
Šetření provádí sociální pracovníci přímo v místě bydliště a samozřejmě i posudkoví lékaři, kteří mohou v případě potřeby navštívit posuzovanou osobu i v domácnosti. Je třeba také počítat s občasnými namátkovými kontrolami, které zjišťují, jestli faktory nutné pro uznání příspěvku na péči stále trvají.

Stupně závislosti podle MPSV

Osoby do 18 let věku

I. stupeň (Lehká závislosti) – 3 000 Kč měsíčně

II. stupeň (Středně těžká závislost) – 6 000 Kč měsíčně

III. stupeň (Těžká závislost) – 9 000 Kč měsíčně

IV. stupeň (Úplná závislost) – 12 000 Kč měsíčně

 

Osoby nad 18 let věku

I. stupeň (Lehká závislosti) – 800 Kč měsíčně

II.stupeň (Středně těžká závislost) – 4 000 Kč měsíčně

III. stupeň (Těžká závislost) – 8 000 Kč měsíčně

IV. stupeň (Úplná závislost) – 12 000 Kč měsíčně

Kde žádat o příspěvek na péči o osobu blízkou

O tuto sociální dávku je možné požádat na kontaktním pracovišti Úřadu práce to podle místa trvalého bydliště osoby, o kterou je pečováno. Je třeba vyplnit příslušný formulář a počkat 3090 dní. Během této doby pracovníci vyhodnotí oprávnění žádosti a provedou také šetření týkající se stupně závislosti. Příspěvek je možné přiznat také až rok zpětně.

V případě, že bude příspěvek na péči o osobu blízkou použit pro konkrétní pečující osobu, přijde každý měsíc v celé výši na bankovní účet nebo složenkou, kterou je možné vyplatit na poště. Jestliže bude dávka použita i pro zaplacení některé z pečujících organizací, bude částečně vyplácena formou sociálního kupónu.

Příspěvek na péči o osobu blízkou

Příspěvek na péči o osobu blízkou – možnosti zvýšení

V odůvodněných případech lze výši měsíčního příspěvku na péči zvýšit o 2 000 . Nejčastějším důvodem pro přiznání zvýšené výměry u dávky příspěvek na péči o osobu blízkou je nepříznivá finanční situace v okruhu společně posuzovaných osob (u dětí do 18. let věku) nebo příliš nízký příjem u oprávněné osoby.

Co je ještě třeba vědět

Pokud se rozhodnete stát pečující osobou, nejsou vaše možnosti výdělku nijak omezené, i když ve vyšším stupni závilosti lze chodit do práce jen těžko. Pokud nepobíráte jiné sociální dávky, není nutné tuto skutečnosti nikde hlásit. Ani pro vašeho zaměstnavatele to neznamená žádné výhody. Výjimkou je jen vaše zdravotní pojišťovna (kvůli platbám pojistného, pokud odejdete z práce).

Není také problém rozdělit peníze z příspěvku na péči mezi více osob. Vy musíte pouze Úřadu práce čas od času potvrdit, že byl příspěvek využit beze zbytku pro potřeby pečovaného